fbpx

Anvendelsesområde

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra EasyPartz ApS (herefter kaldet ”sælger”), som driver EasyPartz.com, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Tilbud

Skriftlige tilbud fra sælger er alene bindende for sælger, såfremt de skriftligt accepteres inden 30 dage fra tilbuddets datering. I modsat fald anses tilbuddet for bortfaldet. Mundtlige tilbud er ikke bindende for sælger, medmindre sælger fremsender skriftlig ordrebekræftelse til køber. De i ordrebekræftelsen angivne vilkår er herefter gældende. For specialfremstillede varer forbeholder sælger sig at ændre tilbuddet i enhver henseende, indtil sælgers endelige godkendelse af købers udkast eller originalmateriale foreligger.

Priser

Alle anførte priser er i danske kroner og excl. moms og eventuelle andre omsætningsafgifter. Ved ordre af større eller mindre mængder end angivet i tilbuddet, forbeholder sælger sig at ændre pris og leveringstidspunkt. Køber er forpligtet til indtil levering at acceptere ændringer i prisen, som følge af ændringer i prisen fra sælgers leverandør som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger, så som ændringer i told, skatter, afgifter m.v., som følge af øgede omkostninger for sælger, så som prisstigninger på råvarer, ændringer i told, skatter og afgifter m.v. Såfremt sælgers omkostninger forøges som følge af købers forhold, kan sælger kræve godtgørelse herfor. Rabatter ydes alene, hvis det er skriftligt aftalt.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er netto kontant ved købers modtagelse af varen, medmindre andet skriftligt er aftalt i ordrebekræftigelsen eller faktura. Betaler køberen ikke til aftalt tid, beregnes en morarente på 2% pr. påbegyndt måned. Aftalte rabatter ydes kun, såfremt betalingen indgår rettidigt. Hvis levering udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora) er køber forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid. Opstår der usikkerhed om købers betalingsevne, herunder som følge af restance overfor sælger, er sælger berettiget til at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for betaling af såvel allerede forfaldent tilgodehavende, som for fremtidige forfaldne beløb. Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at annullere tidligere givne tilsagn om betalingsfrister af enhver art. Modregning for så vidt angår ikke forfaldne eller bestridte krav kan alene foretages af køber, såfremt sælger skriftligt har givet sin accept hertil.

Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver sælgers ejendom indtil hele købesummen incl. fragt, gebyr m.v. er betalt. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav.

Levering

Levering sker fra sælgers forretningsadresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer salgsgenstanden frem til køber. I så fald betaler køber fragt fra leveringssteddet samt et ekspeditionsgebyr. Leveringstid er angivet af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Ved ændrede forudsætninger er sælger berettiget til at udskyde leveringen, men må uden ugrundet ophold meddele køber den ændrede leveringstid. Hvis forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er inde i en situation som angivet i afsnittet om ansvarsbegrænsning, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Begge parter er dog berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 2 måneder. Har leveringen ikke fundet sted senest 2 måneder efter det opgivne leveringstidspunkt, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til selskabet at tilkendegive, at ordren annulleres, såfremt levering ikke finder sted inden 14 dage efter, at selskabet har modtaget meddelelsen. Sker leveringen ikke inden udløbet af de 14 dage, betragtes ordren som annulleret.

3D filer og arbejdstegninger

De af køber leverede 3D filer og relaterede arbejdstegninger, til brug for fremstilling af varer, behandles fortroligt og destrueres ved købers anmodning.

Reklamation

Mangler opstået som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindelig slid, omfattes ikke af sælgers ansvar. Ved levering er køber forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamation må fremsættes skriftligt inden 8 dage fra modtagelsen. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget mangler og ikke reklameret som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers frie valg kan mangler ved salgsgenstanden afhjælpes eller sælger kan foretage omlevering. For købers mangelsbeføjelser henvises til dansk rets almindelige regler herom. Forandring og/eller indgreb i salgsgenstanden uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

Returnering

Salgsgenstande modtages som udgangspunkt aldrig retur. Såfremt salgsgenstanden ønskes returneret, kan dette alene ske efter forudgående skriftlig aftale. I fald der er indgået en forudgående skriftlig aftale om ret til at returnere salgsgenstande, skal retursendinger være i ubrudt original emballage med angivelse af den udstedte fakturas datering og nummer. Såfremt der måtte være aftalt ret til returnering forbeholder sælger sig ret til ved kreditering at fortage fradrag af et sælgers fastlagt gebyr for returneringen. Specialfremstillede eller specialfremskaffede varer tages aldrig retur.

Garanti

Sælger yder ikke garanti medmindre andet skriftligt er aftalt.

Ansvarsbegrænsning

Sælger fraskriver sig i videst muligt omfang sig ansvar for ethvert tab og enhver skade, som køber eller andre måtte lide, det være sig direkte eller indirekte, som følge af brugen af det leverede produkt. I det omfang sælger måtte være ansvarlig overfor køber eller andre, er dette ansvar begrænset til det direkte tab, og sælger er således ikke ansvarlig for omsætningstab, driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, herunder som følge af forsinkelse med levering eller mangler ved salgsgenstanden. Et eventuelt erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet incl. moms for den solgte genstand. Sælger kan ikke drages til ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt de forhindres af eller gøres urimeligt byrdefulde som følge af brand, eksplosion, naturkatastrofer, krig, uroligheder, undtagelsestilstande, beslaglæggelse, valutarestriktioner, import/eksportforbud, arbejdskonflikt og mangel på transport, generel materialemangel ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører eller andre omstændigheder udenfor sælgers herredømme.

Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelse gælder følgende vedrørende sælgers produktansvar: Sælger er ikke ansvarlig for formuetab som ikke er en følge af en af sælgers erstatningsansvar omfattet person- eller tingskade. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, ligesom sælger ikke er ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller skader. Sælger er alene ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det kan dokumenteres, at den opståede skade skyldes fejl og forsømmelser udvist af sælger.

Værneting og lovvalg

Eventuelle tvister vedrørende aftaler mellem køber og sælger skal afgøres ved Københavns Byret. Dansk ret finder anvendelse.

Fravigelse

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan alene fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem.